Müzik Atolyesi Özel

MÜZİK ATÖLYELERİMİZ 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Ses ve müzik, çocuğun yaşamına önce anne karnında daha sonra doğumla beraber girmektedir. Çocuğun müzikle kurduğu ilişki, anne karnında başlayan doğal bir ilişkidir.

Anne kalbinin ritmik atışlarını dokuz ay boyunca dinleyen bebek, özellikle duyularının geliştiği son dönemlerinde, annesinin sesinin farklı tonlarına, bunların anlamlarına karşı duygusal  bir bağ geliştirir. Müziği duyabilir, annesinin mırıldandığı melodileri tanıyabilir. 

Gebeliğin son dönemlerinde annesinin söylediği sakin melodileri, doğumundan sonra da tanıdığı ve bunları duyunca sakinleştiği kanıtlanmıştır.

Bu etki annenin söylediği ninni ile başlayarak evde, duyup öğrendiği müzik ile okulda beslenmektedir. Tüm Çocuklar müziğe aynı ölçüde yetenekli olmayabilir ama tüm çocuklar müziği sever.

Doğadaki tüm güzelliklerin davetine açık olan çocukların, kişiliklerinin  şekillenmeye başladığı yıllarda tanışacakları farklı sanat etkinliklerinden olumlu olarak etkilendikleri açıktır. Tüm bu sanat dalları arasında hiç kuşkusuz, müziğin ayrıcalıklı bir yeri vardır. Çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimleri için eğitimciler, erken yaşta edinilen olumlu müzikal deneyimlerin önemini vurgulamaktadırlar.

Okul öncesi dönemde verilen müzik eğitimi çocuklara bazı kavramların ve değerlerin kazandırılmasında oldukça etken bir yoldur. Müzik başta dil gelişimi olmak üzere sosyal gelişim, kişilik gelişimi, zihin gelişimi ve duygusal gelişime açıkça katkıda bulunmaktadır.

Oyunun içinde müzik, müziğin içinde oyun saklıdır. Çocuğa ulaşmak; oyun ve sanatı, dolayısıyla müziği aracı kılmakla kolaylaşır.

Okul öncesini kapsayan yaş gruplarında müzik çalışmaları, eğlendirici ve mutluluk vericidir. Ayrıca sağlıklı, dengeli duygusal bütünlüğün sağlanmasını kolaylaştırırken diğer taraftan zihinsel kapasitenin açığa çıkmasına neden olur. Bu temel noktadan başlayarak eğitimde müziğin kullanımı kayda değer başarılı sonuçlara ulaşılmaktadır.

Eğitimde müziğin kullanılması, başta dilsel, zihinsel, duygusal gelişimle birlikte, sosyal gelişime ve kişilik gelişimine çok önemli katkı sağlamaktadır ve yarattığı etkiler kalıcıdır.

Araştırmalara göre yazı okumayı öğrenen çocuk nota okumayı da kolaykla öğrenir.

Çocuk dinlediğini duymak duyduğunu anlamak gibi okuma yazmaya hazırlıkta önemli beceriler kazanır. Şarkı söylerken yeni sözcükler ve cümle kalıpları öğrenir, bunları tekrar ederken düzgün konuşmayı benimser ve dili gelişir. Duygusal yönden rahatlar güvensizlik, çekingenlik, saldırganlık, korku gibi olumsuz duygu ve davranışlar müziğin etkisiyle olumlu duygu ve davranışlara dönüştürülebilir.

Grup içinde şarkı söylerken veya müzik eşliğinde hareket ederken arkadaşlarıyla uyum içinde olmayı öğrenir. Çocuğun kendisine güvenmesine, ifade etmesine, grup içinde sosyalleşmesine, estetik duyguların gelişmesine, yaratıcı olmasına katkıların yanında en önemlisi sağlıklı bir ruh-zihin yapısına sahip olmasını sağlamaktadır.

Müzik atölyelerimiz, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritim ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini artırmayı amaçlar.

Tüm yöntemlerdeki ortak hedef, öğrencilere Müzik/Çalgı eğitimi öncesinde ve Müzik/Çalgı eğitimi sırasında müziksel bilgi ve beceri kazandırmanın ve bu sayede çocuğun müziği sevmesinin hedeflenmesidir. Bu yöntemler doğru uygulandığında, çocukların gelişimi üzerinde birçok olumlu etki bırakacaktır. Dolayısıyla bu yöntemler sayesinde müziğe ilgili/ istekli/ yetenekli çocuklar bu esnada gözlenerek belirlenip, yeteneklerini geliştirme fırsatı sağlanarak gelecekte yapacakları çalışmaları için sağlam bir birikim kazanacaklardır.

Bunun yanı sıra, oyun yoluyla yapılan müzik etkinlikleri, çocukların isteyerek katılmalarını sağlayacaktır.

Bunu da en iyi şekilde okul öncesinde pedagojik anlamda okul öncesi tecrübesi bilgisi ve yeterliliği olan Öğretmen/ eğitmenlerle gerçekleştirilebilir.

Ritim duygusunun gelişimi, dans/hareketleri uygun senkronizasyon içinde gerçekleştirme, dinleme ve uygun sesler çıkartabilme, benzer sesler üretme gibi becerilerin ve yaratıcılığın geliştirilmesi hedeflenen bu atölyede farklı müzik aletleri ve materyaller ile çocuğun müziğe karşı bir farkındalık ve pozitif bir algı geliştirmesi amaçlanır.

Bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılması, müziğin sevdirilmesi, iyi bir müzik kulağına sahip olması sağlanarak iç disiplinin geliştirilmesi, genel kültürün zenginleştirilmesi ve iyi bir dinleyici olması hedeflenir.

Sanatın ana unsurlardan olan müzik eğitimi ile temel sanat eğitimi süreci sonunda yetenekleri keşfedilen çocuklar sanatın herhangi bir dalında kendilerini ifade edebilme olanaklarını yakalarlar. Bu anlamda okulumuzda geleceğimiz olan çocuklarımızın, ileride hangi mesleği seçerlerse seçsinler sanatı özümseyerek yaşamlarının bir parçası haline dönüştürebilmeleri, yaşamlarını estetize edebilmeleri ve geleceğin sanatçılarını keşfederek onların yönlendirmeleri konusunda  önemli bir misyon üstlenilmiştir.

Müzik Atölyelerinde hedefimiz öncelikle çocuklara müziği sevdirmektir. Okul öncesi müzik eğitiminde en önemli noktalar, duymak, dinlemek, dikkatini seslere verebilmektir.

Çalışmalarımızda,

*Çocuğa özgüven sağlamak amacıyla, bireysel ve toplu performans olanağı sağlanır.

*Çocuk notaları tanır, çalgıları bilir, ritim ve kulak çalışmaları gerçekleştirir.

*Genel kültürünü geliştirmek amacıyla her ay bir besteciyi tanır.

*Derste müzik alet ve çalgılarını kullanır. 

*Seviyesine uygun teorik bilgilere sahip olur, farklı müzik kültürlerini bilir.

*Düzenli olarak müzik dinleyerek dinleme becerilerini geliştirir.

*Kendini ifade etme yeteneğini geliştirir.

*Kurulacak koro ve orkestralarda yer alır.

Müzik eğitiminin diğer alanlarla etkileşimi:

Okul öncesi dönemde verilen müzik eğitiminin stratejik amacı geleceğin müzisyenlerini yetiştirmekten daha çok, çocuğun müzik yoluyla etkin ve sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesini sağlamaktır.

Yapılan araştırmalar, müzik eğitimi ile fen ve matematik, ana dil becerileri, yabancı dil gibi derslerin etkili biçimde öğrenilmesi arasında doğrusal bir bağ bulunduğunu gösteriri.

Ayrıca,  okul öncesi müzik eğitiminin duygusal ve yaratıcı zekâ kapasitesinin gelişiminde önemli bir rol oynadığı da bilimsel bulgularla ortaya konulmuştur.

Eflatun’un, “müzik eğlence aracı olduğu kadar, güzellik ve iyilik için eğitim aracıdır” sözü; müzik ile insan gelişimi arasındaki güçlü bağın yüzyıllardır bilindiğini göstermesi açısından önemlidir.

Okul öncesi müzik eğitiminin psikomotor becerilere katkısı:

Müzik etkinlikleri çocuğun psikomotor gelişimini de destekler. Müzik aleti kullanımı çocuğun büyük ve küçük kas gruplarını sıklıkla kullanmasını sağlayarak merkezi sinir sisteminin gelişimine neden olur.

Tepki hızı, eşgüdüm, denge ve reflekslerin gelişimi, çocuğun tüm yaşamı boyunca farklı alanlarda kullanacağı önemli kazanımlar olarak görülmelidir.

Görülüyor ki müzik, kendi alanında sağladığı kazanımlara ek olarak eğitim alanının stratejik birçok hedefine ulaşmak için, eğlenceli bir araç niteliği taşıyor.

Yetenekli çocukların desteklenmesi:

Temel amaç her ne kadar müzik profesyonelleri yetiştirmek olmasa da, doğuştan yeteneği olan çocukların fark edilerek yetenekleri doğrultusunda desteklenmeleri, okul öncesi müzik eğitimi veren eğitimcilerin dikkatleri ve yönlendirmeleri ile mümkündür.

Birçok önemli müzisyenin profesyonel müzik yaşamlarını okul öncesi dönemde yeteneklerini fark eden müzik eğitimcilerine borçlu olduğunu biliyoruz

Okulumuzun müzik atölyeleriyle amaçladıkları:

Öğrencilerin motor becerilerinin gelişimine katkı sağlamak,

Öğrencilerin sosyalleşmelerini kolaylaştırmak,

Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine müzik yoluyla olanak tanımak,

Dinleme becerisi kazandırmak,

İşitsel gelişimlerini desteklemek,

Ritmik farkındalık yaratmak,

Seçici dinleme becerisi kazandırmak,

Zekâ gelişimini desteklemek,

Ana ve yabancı dil öğrenmelerini kolaylaştırmak.

MÜZİK EĞİTİMİMİZDE ATÖLYELERİMİZDE;

*Piyano Atölyesi

*Orff-Ritim Atölyesi

*Solfej Atölyesi

*Koro Atölyesi

*Bale-Dans Atölyesi

Atölye Eğitimleri Verilmektedir.

 

Atölye çalışmaları Hakkında

*Atölye Çalışmaları Atölyeye Göre Seçmeli “Birebir” veya “Küçük Grup” Atölyeler kapsamında ve kendi atölyesinde yapılır. Kişiye özel ya da grup olarak verilebilir. Grup isteklerinde grup şartları sağlanmalıdır.

*Atölyelerimizin tümüne kayıt olarak katılmak ve atölyelerimizden yararlanmak için okulumuz öğrencisi olmak zorunlu değildir.

*Tüm atölyelerimizde (Müfredat İçinde Olanlar da Dâhil Olmak Üzere) “İsteğe Bağlı Olarak Kayıt Yapılabilir.” Okulumuz dışından da istekli olanlar atölyelerimizden yararlanmak için programlarımıza kayıt olabilirler. Atölyelerimize kayıt olabilmek için herhangi bir sınav şartı yoktur.

*İsteğe Bağlı Atölye sözleşme ve ödemeleri ayrıca yapılır.

*Atölyelerimizde yaş grubu uygun istekli bütün öğrencilere ve öğrencisi ile birlikte kayıt olmak ve katılım sağlamak şartıyla yaş sınırı olmaksızın öğrenci ebeveynlerine de Atölye Eğitimi verilmektedir.

*Atölye Eğitimi, aynı grupta diğer atölyelerde kayıtlı olup eğitim almakta olan atölye öğrencilerine indirimli olarak verilmektedir.

*Atölye çalışmaları süresi yaş grubuna ve katılımcı sayısına göre düzenlenecek olup atölye gün ve saatleri “Birebir” Atölyelerde öğrenci isteğine göre “Küçük Grup” Atölyelerde düzenlenecek program dâhilinde kurumun uygun zamanlarında belirlenir.

*Bünyemizde henüz faaliyette olmayan ve yeterli sayıda katılımcı isteği olan atölye türleri için katılımcıların kaydı yapılıp sözleşme ve ilk ödemeler gerçekleştiğinde atölye planlama, düzenleme ve faaliyetleri başlayacaktır.

*****************

OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI

ABD’de California Üniversitesinde yapılan araştırmalar 3 ila 5 yaş arası piyano dersi alan çocuklarda fen ve matematik derslerinde başarı getirecek olan mekân-zaman muhakemesinin geliştiği ortaya çıkarmıştır.

Klasik müziğin etkilerini yoğun olarak araştıran ve olumlu yönlerini aktif olarak kullanan ABD eyalet bazında çeşitli kanunlarla müziği sosyal hayata sokarak ondan faydalanmaktadır; örneğin Florida’da tüm devlet okullarında arka planda klasik müzik çalınması istenmektedir.

Hong Kong Üniversitesinde yapılan bir araştırmada ise 12 yaşından önce en az 6 yıl müzik eğitimi almış çocuklarla hiç müzik eğitimi almamış çocuklar arasında yaptıkları karşılaştırma ile müzik eğitimi alanların kelime dağarcığının diğerlerinden çok daha fazla gelişmiş olduğunu saptanmıştır.

California Irvine Üniversitesinden Prof. Dr. Gordon Shaw ve Wisconsin Üniversitesinden Prof. Dr. Frances Rauscher’e göre okul öncesi çocukların beyinleri tıpkı bir hamur gibidir ve erken yaşlarda verilecek birtakım eğitimlerle çocuğun beynini şekillendirip beslemek mümkündür.

Shaw ve Rauscher bir araştırmalarını “Küçük yaşta müzik dersleri almak ve özellikle de bir enstrüman üzerinde yoğunlaşmak” üzerine yapmışlardır. Bunun için en popüler ve en yaygın enstrüman olan piyanoyu seçmişlerdir. Seçimin diğer bir nedeni de piyanoyu fiziksel olarak deneyi gerçekleştirdikleri yaş grubundaki çocukların daha rahat ve kolay öğrenebilmeleridir.

Bu deney için 3–4 yaş grubunda anaokuluna giden 78 çocuk seçmişler, seçtikleri çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik, kültürel yapılarının ve çocukların gittikleri anaokullarının eşdeğer olmasına dikkat etmişlerdir. Seçilen çocuklara deneye başlamadan önce ve deney sonunda yaşlarına uygun dört standart test (zekâ testi) uygulanmıştır.

Deney için 78 çocuk dört gruba ayrılmış birinci gruba (10 çocuk) solfej dersi, ikinci gruba (34 çocuk) piyano ve solfej dersi, üçüncü gruba (20 çocuk) bilgisayar dersi verilirken, dördüncü gruba (14 çocuk) hiçbir şey öğretilmemiştir. Piyano grubundaki çocuklar haftada ikişer kere 15’er dakika piyano dersi almışlardır.

8 ay sürdürülen bu eğitimin ardından çıkan sonuç, piyano grubundaki çocukların mantıksal hafızaları ve algılama yetenekleri ile zekâsında diğer gruptakilerden çok daha fazla artış olduğudur. 8 ayın sonunda diğer gruplardaki çocukların zekâlarında önemli bir gelişme kaydedilmezken, piyano dersi alan gruptakilerin IQ’larında %46’lık bir gelişme görülmüştür.

Prof. Dr. Shaw ve Prof. Dr. Rauscher bu deney 3–4 yaş grubunda yapılmış olsa da 12 yaşına kadar alınan müzik derslerinin etkili olacağını belirtmektedirler:

“Müzik de tıpkı matematik ya da satranç gibi yüksek beyin fonksiyonları gerektirir. Müzikle uğraşmak aynı zamanda iyi gelişmiş “spatial” zekânın temelini atar. Spatial zekâ, görsel dünyayı algılayabilme, nesnelerin görüntülerini zihinde oluşturabilme ve bunların farklılıklarını kavrayabilme yetisidir.

Müzik dersleri sinirleri eğiterek beynin korteksindeki algısal gelişmeyi sağlar.” Biyologlar yeni doğmuş çocuğun beynindeki fazla sayıdaki hücrelerin bir kısmının sinirlerle birbirine bağlanmış hücre ağının dışında kaldığını belirtmektedirler. Shaw ve Rauscher’in araştırmaları bu temele dayanmaktadır; piyano ya da diğer enstrümanların eğitiminin bu sinirsel bağlantıyı güçlendirdiğini ve çocuk zekâsını %46 oranında artırdığını ortaya koymaktadır.

Rauscher’e göre müzik, zihinsel imgelemeyi ve bu imgeleri notaları kullanarak müziğe dönüştürmeyi gerektirir, dolayısıyla fen ve matematikle bu açıdan çok ortak yönü vardır. Çocuklara biraz da olsa müzik öğretmek onların zekâlarını, algılama ve öğrenme kapasitelerini, bedensel ve zihinsel koordinasyon kurmalarını ve yaratıcılıklarını geliştirir.

            ******************

YAŞLARA GÖRE MÜZİK BECERİLERİ

3-4 YAŞ ÇOCUĞUNUN MÜZİK BECERİLERİ

*Sesleri gelişigüzel çıkartabilir.

*Bilinen veya özel bir müzik aletini eline geçirdiği zaman, bir harekete eşlik etmek veya anlatmak *istediği bir düşünceyi, duyguyu iletmek üzere kullanır.

*Kendine özgü şarkılar mırıldanır, söyler.

*Belli bir ses tonu elde etmek için yeteneğini gittikçe geliştirir.

*Başkaları ile beraber şarkı söylemek için gerekli olan kendine güven duygusunu kazanmaktadır.

*Tekrarlanan kelimelerle dolu olan basit şarkıları söyleyerek dil gelişimi hızlanır.

*Basit şarkıları söylerken başkalarının da kendisine eşlik etmesine izin verir.

*Basit melodileri tekrarlar.

*Ritim aleti ile yürüyebilir.

*Ritim vuruşuna tam olarak uyamaz, genellikle yavaş vuruşlarda değil, hızlı vuruşlarda başarılıdır.

*Teypten dinlediği büyük, küçük “müzikal grup” veya “solo” lara, o an uydurduğu hareketlerle eşlik etmeye çalışır.

*Müzik aletlerini elleri ile vurarak, sallayarak, telleri titreterek kullanma becerisi kazanır. Ritmik vuruşlar için ritim sopalarını kullanabilir.

*Piyanoda işaret parmağı ile sesler çıkartır.

*Sesin alçak veya yüksek tonda olduğunu fark eder ve bu ayrımı hareketler ile tanımlar.

4-5 YAŞ ÇOCUĞUNUN MÜZİK BECERİLERİ

*Yüksek veya alçak tonda olan sesleri tanımlayabilir.(Çevredeki doğal sesler, sessizlik vb.)

*Gittikçe, çok farklı olmasa bile, yüksek-alçak, gürültülü-sessiz, uzun-kısa gibi ses özelliklerinin ayrımını yapabilir.

*Sesleri bir hikâye içinde düzenleyebilir veya aynı sesleri söylediği bir şarkıda kullanabilir.

*Başka kişilerle beraber şarkı söylemeye isteklidir.

*Basit melodileri tekrarlayabilir.

*Hareket becerileri gelişir.

*Hareket ile esas vuruşa uyabilir.

*Basit ritmik örnekleri taklit edebilir; ancak henüz koordinasyonu yeterli olmadığı için yanlış yapabilir.

*Çeşitli müzik elemanlarına cevap olarak bedeninin çeşitli kısımlarını kullanarak sesler yaratabilir

5-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN MÜZİK BECERİLERİ

*Vurgulu müzik aletlerini çalma becerisi gelişir.

*Müzik aletlerini hayali olarak kullanmaya başlayabilir.

*Müziği tanımlamak ve tartışmak için yeterli kelime haznesi kazanmaya başlar.

*Müzik aleti çalınırken ve müziğe uygun hareketler yapılırken düzgün ritim vuruşları yapabilir.

*Müzik alanında kazandığı beceri ve bilgilerle gurur duyar.

Bu kategoriden diğerleri: Piyano Atolyesi »
 

Etiket Anahtar

#okulunagüven #hijyen #dikili #anaokuludikili #dikilianaokulu #sağlık #maske #mesafe dikiliozelmucitcocuklaranaokulu #ozelmucitcocuklaranaokulu  #temizlikşart #temizlik #özader #anaokulu #kreş #Türkiye #izmir #okulöncesieğitim

Keywords, Anahtar Kelimeler

Mucit Çocuklar Anaokulu

Eğitim, ogretim, okul öncesi Eğitim, okul oncesi ogretim, Gelecege bir adim egitim ogretim, okul oncesi, anaokulu, kres anaokulu, kres, gunduz bakimevi, çocuk klubu, dikili anaokulu, dikilide anaokulu, dikili anaokulları, dikili okul oncesi, dikilide okul oncesi, dikili kres anaokulu, dikili çocuk klubu, www.anaokulu.dikili.tv, www.okul.dikili.tv, www.mucit cocuklar anaokulu, mucit cocuklar, 3 yas anaokulu, 3 yas okul oncesi, 3 yas okul oncesi anaokulu, 4 yas anaokulu, 4 yas okul oncesi, 4 yas okul oncesi anaokulu, 5 yas anaokulu, 5 yas okul oncesi, 5 yas okul oncesi anaokulu, 6 yas anaokulu, 6 yas okul oncesi, 6 yas okul oncesi anaokulu, geleceğe bir adim, Gelin bu hayatta ilk adımı birlikte atalım.

Etiketler, Tags, Etiket Bulutu

Mucit Çocuklar Anaokulu

Eğitim, ogretim, okul öncesi Eğitim, okul oncesi ogretim, Gelecege bir adim egitim ogretim, okul oncesi, anaokulu, kres anaokulu, kres, gunduz bakimevi, çocuk klubu, dikili anaokulu, dikilide anaokulu, dikili anaokulları, dikili okul oncesi, dikilide okul oncesi, dikili kres anaokulu, dikili çocuk klubu, www.anaokulu.dikili.tv, www.okul.dikili.tv, www.mucit cocuklar anaokulu, mucit cocuklar, 3 yas anaokulu, 3 yas okul oncesi, 3 yas okul oncesi anaokulu, 4 yas anaokulu, 4 yas okul oncesi, 4 yas okul oncesi anaokulu, 5 yas anaokulu, 5 yas okul oncesi, 5 yas okul oncesi anaokulu, 6 yas anaokulu, 6 yas okul oncesi, 6 yas okul oncesi anaokulu, geleceğe bir adim, Gelin bu hayatta ilk adımı birlikte atalım.